1960-80 İSLAMCI DERGİLER SEMPOZYUMU

1960-80 İSLAMCI DERGİLER SEMPOZYUMU Özet Kitapçığı

İslamcılık düşüncesi ilmi çevrelerde önemli bir mesele olarak canlılığını devam ettirmektedir. Son zamanlarda özellikle İslam dünyasında ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler Müslümanları ve İslamcılık düşüncesini tekrar merkezi bir konuma getirmiştir. Bu açıdan İslamcılık bağlamında yapılan çalışmalarda ve yayımlarda ciddi bir artış ve hareketlilik gözlenmektedir.

Çok tartışılan ve konuşulan meselelerin en büyük handikaplarından olan tekrar sorunu bu konuda da kimi zaman ortaya çıkmış ancak bununla beraber güncel gelişmeler bağlamında özgün düşünceler de üretilmeye devam etmiştir. İslamcılık düşüncesinin bu kadar canlı bir konu olmasında, onun hayatın farklı alanlarında var olmaya devam etmesi ve bir anlamda bu farklı alanları yönlendiren bir etmen olarak varlığını sürdürmesi rol oynamaktadır.

"Türkiye’de İslamcı Dergiler" başlığı zikredildiğinde, İslamcılık düşüncesinin bu farklı alanlarından birisinin; şu ana kadar derli toplu hiç çalışılmayan bir alanın kastedildiği aşikardır. Dergiler, Osmanlı’nın son döneminden bugünün Türkiye’sine kadar, İslamcı düşüncenin oluşumunda ve tartışılmasında önemli bir işleve sahip olmuş ve İslamcı yayıncılığın en önemli bileşenlerinden birini teşkil etmiştir.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) bünyesinde çalışmalarını iki seneden beri devam ettiren İslamcı Dergiler Projesi kapsamında düzenlenen “1960-80 İslamcı Dergiler Sempozyumu” ile Türkiye’de İslamcılık düşüncesi ilk defa dergiler üzerinden ele alınmıştır. İki gün süren sempozyumda, genel olarak İslamcılık düşüncesi tartışılacak ve bu düşüncenin Türkiye’de özellikle 1960-1980 arasındaki yönelimleri, o dönemde çıkmış ve İslamcı olarak görülebilecek dergiler üzerinden değerlendirilmiştir. Ayrıca, İslamcılığın o dönemlerde ne tür meseleleri gündem ettiği ve güncel siyasi, ekonomik, toplumsal vb. meselelere karşı nasıl yaklaşımlar gösterdiği farklı ekollere ait dergiler üzerinden karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu sayede, bir anlamda Türkiye’deki İslamcılık düşüncesinin üretim ve tartışma biçimleri ortaya konmuş olacak ve bu şekilde İslamcılığın geçmiş perspektifi ile gelecek vizyonu arasında bir köprü kurulmaya çalışılmıştır.

"1960-80 İslamcı Dergiler Sempozyumu" bu bağlamda önemli bir fırsat doğurmuştur. Bu proje ve sempozyum ile beraber Türkiye’de İslamcılık düşüncesinin daha somut bir şekilde yayınlar ve dergiler üzerinden ele alınması süreci hızlanmaya başlamıştır. Böylece daha derinlikli ve nitelikli tartışmaların da önü açılmıştır.

Paylaş: