Program

11 MART 2017 CUMARTESİ
AÇILIŞ PROGRAMI
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi
09:30 1960 Öncesi İslamcı Dergiler Sergisi Açılışı
10:00-11:00 Açılış Programı
Avrasya Salonu
Lütfi Sunar, Düzenleme Kurulu Başkanı
Süleyman Güder, İLEM Başkanı
Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediye Başkanı

11:00-12:45 Açılış Özel Paneli | İslamcılığın Dili ve Dinamikleri
Avrasya Salonu
Oturum Başkanı: Vahdettin Işık
Alev Erkilet, Soğuk Savaş Sonrası İslamcılığın Ana Söylem ve Dinamiği
Lütfi Sunar, Modernleşme ve Muhafazakarlık Arasında İslamcılığın Toplumsal Tahayyülü
Necdet Subaşı, Erken Dönem İslamcı Düşünce ve Neşriyatın Dinin Toplumsallaşma Biçimlerine Etkileri
S. Kurtuluş Kayalı, İslamcılığın 1940'lı Yıllarda Şekillenişi Üzerine Bazı Düşünceler

SEMPOZYUM OTURUMLARI
İlmi Etüdler Derneği (İLEM)
14:00-15:30 1. Oturum | İslamcı Düşüncede Süreklilik ve Kırılma
Genel Salon
Oturum Başkanı: Necdet Subaşı
Mehmet Erken, 1923-1960 Arası Türkiye'de İslami Yayıncılık
Asım Öz, Kaynaklar ile Gelecek Arasında: Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde İslâmcı Dergilerin Önceliklerine Dair
Fatma Bostan Ünsal, Sebilürreşad Dergisi (1948-63) Örneğinde İslamcılık Düşüncesi: Devamlılıklar Kırılmalar
Mahmut Hakkı Akın, İslamcılığın Fetret Devri, Necip Fazıl Kısakürek ve Büyük Doğu Dergisi

14:00-15:30 2. Oturum | İslamcı Dergiciliğin Öncüsü: Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad
Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Suat Mertoğlu
Adem Efe, İlk İslamcı Dergilerden Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad Özelinde İslam Birliği İdeali
Ali Osman Çakmak, Sebilürreşad Dergisi’nin İslamcılık Söylemi (1948-1950)
Mehmet Birekul, Bir Dönemin Hafızası: Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad Dergileri ve İslamcılık Düşüncesi Üzerine Bibliyografik Bir İnceleme
Vahdettin Işık, Sırat-ı Müstakim Dergisinde Doğu ve Batı Algısı

16:00-17:30 3. Oturum | İslamcı Neşriyatın İlk Örnekleri
Genel Salon
Oturum Başkanı: Berat Açıl
Ahmet Kanlıdere, Rusya Müslümanlarının Hilafet Merkezindeki Dergisi: Teârüf-i Müslimîn (1910-1911)
Hamit Er, Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası
İsmail Cebeci, Osmanlı Son Dönemini Anlamaya Yardımcı Bir Kaynak: Şeyhülislamlık Makamının Dergisi Ceride-i İlmiyye
Cahid Şenel, Yüzyıl Önce Yüzyıl Sonra: İslâm Mecmuası'nın Gündemi Bugüne Ne Söyler?

16:00-17:30 4. Oturum | II. Meşrutiyet Dönemi ve İslamcılık
Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Ali Büyükaslan
Ahmet Koçak, II. Meşrutiyet Sonrası Türk Fikir Hayatında Filibeli Ahmet Hilmi'nin "Hikmet" Mecmuası
Ahmet Taşğın, 1960 Öncesi İslamcı Dergilerde Dini Gruplar: Aleviler Yezidiler Örneği
Ahmet Dursun, Meşrutiyet Dönemi Gazetelerinde Bediüzzaman Said Nursi ve Sebilürreşad Mecmuası ile Münasebetleri
Ayşe Polat, Sırat-ı Müstakim ve Okuyucu Mektupları: “İslam’ı” Sorma, Savunma, Tartışma ve İnşa

12 MART 2017 PAZAR
09:30-11:00 5. Oturum | Erken Dönem Dergilerde Eğitim ve Siyaset
Genel Salon
Oturum Başkanı: Mahmut Hakkı Akın
Mustafa Gündüz, Sırat-ı Müstakîm’de “Hürriyet, İlm ve Terbiye” Üzerine Bir Tartışma
Kurtuluş Öztürk, II. Meşrutiyet Dönemi Dergilerinde Eğitim Düşüncesi
M. Salih Arı & İbrahim Halil Ozan, Sırat-ı Müstakim ve Volkan'a Göre 31 Mart Olayı
Muharrem Samet Bilgin, Dozy'nin Tarih-i İslamiyet'ine İslamcı Dergilerde Verilen Tepkiler

09:30-11:00 6. Oturum | İslamcılık, Milliyetçilik ve Antikomünizm
Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Süleyman Güder
Ertuğrul Meşe, 1960 Öncesi İslamcı Dergilerde Antikomünizm
Özlem Avcı, Türk Olmanın Şartı Kaçtır? İslami Dergilerdeki Azınlık Söylemi
Şenol Gündoğdu, II. Meşrutiyet'te İslamcılara göre Millet ve Milliyetçilik: Sebilürreşad Örneği
Güngör Göçer, “Cehil ve Kızıl Taassuba Karşı” Bir Dergi: Hak Mecmuası

11:30-13:00 7. Oturum | Çok Partili Dönemde İslamcı Dergiler I
Genel Salon
Oturum Başkanı: Halit Bekiroğlu
Yusuf Turan Günaydın, İslâmın Nûru Dergisi (1951-1953) ve Tasavvuf Alanına Katkısı Üzerine Bir İnceleme
Yasin Beyaz, Büyük Doğu Dergisi'nin İslam Dünyasına Bakışı
Kâmil Büyüker, Mecmua İçinde Ansiklopedi, Ansiklopedi İçinde Mecmua: İslam-Türk Ansiklopedisi/Muhîtü’l-Maârif Mecmuası (1940-1948)
Muhammed Akaydın, Türk Ruhu Dergisi ve Ali Haydar Öztürk

11:30-13:00 8. Oturum | İslamcı Düşüncenin Öncü Şahsiyetleri
Konferans Salon
Oturum Başkanı: Bilal Kemikli
Bayram Ali Çetinkaya, İslamcılıktan Sükelerizme Şemseddin Günaltay'ın Zihinsel Dönüşümü
Mustafa Tekin, Bir İslamcı Profili Olarak Mehmet Akif
Fahrettin Gün, Eşref Edib Fergan’ın Hayatı, Eserleri ve Sırat-ı Müstakim-Sebilürreşad Mecmuası
Bedir Sala, Said Halim Paşa’nın Düşünsel Mirası

14:15-15:45 9. Oturum | İslamcı Dergilerde Dinî İlimler
Genel Salon
Oturum Başkanı: İbrahim Halil Üçer
Hüseyin Hansu, Babanzâde Ahmet Naim (1872-1934) ve Sırât-ı Müstakîm Mecmuasındaki Hadis Tercümeleri
Abdullah Durmuş, Sebilü'r-reşad Dergisinde Birden Çok Evlilik Tartışmaları: Ahmed Hamdi Akseki Örneği
Ercan Şen, 1960 Öncesi Yayımlanan İslâmcı Dergilerde Kur’ân Çevirileri Etrafında Yapılan Tartışmaların Serencâmı: Sebîlürreşad ve İslâm Dergisi Örneği
Mustafa Özel, Hasan Basri Çantay’ın Tefsir, Meal ve Kur’ân-ı Kerîm’e Dair Yazıları

14:15-15:45 10. Oturum | Çok Partili Dönemde İslamcı Dergiler II
Konferans Salon
Oturum Başkanı: Abdulkadir Macit
Birsen Banu Okutan, Hareketin Çalışma Sesi: Akif'i Yeniden Anlamak
Mine Alpay Gün, Ömer Rıza Doğrul ve Selâmet Dergisi
Kamil Çoştu, Ehli Sünnet Dergisinin ve Abdurrahim Zapsu’nun Dinî İçerikli Yayıncılık Serüveni
Ali Özcan, Tek Kişilik Kültür ve Medeniyet Ordusu: Serdengeçti Dergisi

16:00-17:00 Kapanış Değerlendirme
Genel Salon
Necdet Subaşı, Kurtuluş Kayalı, Bilal Kemikli, Lütfi Sunar, Vahdettin Işık, Asım Öz, Mahmut Hakkı Akın

Paylaş: