3. İSLAMCI DERGİLER SEMPOZYUMU

1908’DEN GÜNÜMÜZE İSLAMCILIK DÜŞÜNCESİ VE DERGİLER
3. İSLAMCI DERGİLER SEMPOZYUMU Özet Kitapçığı

İlmi Etüdler Derneği (İLEM)’nin yürüttüğü İslamcı Dergiler Projesi kapsamında 20-22 Nisan 2018 tarihlerinde Üsküdar Belediyesi ile birlikte “1908’den Günümüze İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler” konulu, 1908’den günümüze İslamcılık düşüncesi ve İslamcı dergilerin ele alınacağı, önemli meseleler, kişiler ve dergilerin ele alınmasının hedeflendiği bir sempozyum gerçekleştirildi..

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye’de İslamcı yayıncılığın serüvenini ele almak amacıyla 2013 yılında İslamcı Dergiler Projesi’ni hayata geçirdi. Projenin önceki aşamalarında 1908-1980 yayımlanan İslamcı dergiler incelendi, dijital ortama aktarıldı, sempozyumlar düzenlendi ve kitaplar yayımlandı. Projenin üçüncü aşamasında 1980 sonrası yayımlanan yaklaşık 500 derginin 20.000’e yakın sayısı dijitalleştirilerek kataloglandı. 2018 yılı sonuna kadar devam eden proje çalışmaları sayesinde İslamcılık düşüncesine ve üzerine yapılan tartışmalara yeni bir boyut kazandırmak ve İslamcılık düşüncesinin en önemli birincil kaynaklarından olan dergiler vasıtasıyla İslamcılığa dair meselelerin yeniden düşünülmesine bir katkı sağlaması amaçlanmıştı. Bu kapsamda ayrıca 20-22 Nisan 2018 tarihlerinde Üsküdar Belediyesi ile birlikte “1908’ten Günümüze İslamcılık Düşüncesi ve İslamcı Dergiler” konulu sempozyum organize edildi.
Günümüzde İslamcılık etrafındaki tartışmalar canlılığını devam ettirmektedir. Son zamanlarda özellikle İslam dünyasında ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler Müslümanları ve İslamcılık düşüncesini tekrar tartışmaların merkezine taşımış ve özellikle bu alanda yapılan çalışmalar ve yayınlarda ciddi bir hareketlilik ve artış oluşturmuştur. İslamcılık düşüncesinin bu kadar canlı bir konu olmasında onun bir anlamda hayatın farklı alanlarına etkide bulunması etkilidir. Ancak çok tartışılan ve konuşulan birçok meselede olduğu gibi İslamcılıkla ilgili tartışmaların da en büyük sorunlarından birisi tekrara düşme keyfiyetidir/eğilimidir. Bu sorunu aşmak için meseleyi genel hatları ile ele alan çalışmalardan, daha özel ve ayrıntılı inceleyen çalışmalara yönelmek gerekmektedir. Bu çerçevede düzenlenen 3. İslamcı Dergiler Sempozyumu ile İslamcılık düşüncesinin İslamcı dergilerdeki yüz yıllık seyrinin incelenmesi hedeflenmiş ve sempozyumda doğrudan birincil kaynaklara dayalı araştırmalara yer verilmiştir.
Bu kapsamda İslamcılık düşüncesinin oluşumunda, gelişiminde ve aktarımında önemli işlevlere sahip olan meseleler, isimler ve dergiler ele alınmıştır. Böylelikle bir anlamda ilk nüvelerinden günümüze kadar Türkiye’de İslamcılık düşüncesinin oluşum ve gelişim biçimleri ortaya konmuş olmuş ve bu şekilde İslamcılığın geçmiş perspektifi ile gelecek vizyonu arasında bir köprü kurulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede ele alınan konuların bazıları şunlardır:
• İslamcı yayıncılığın tarihi
• İslamcı dergilerin yayıncılık hayatındaki yeri
• 1980 sonrası yayımlanan önemli İslamcı dergilerinin (İktibas, İslam, İlim ve Sanat, İmza, Girişim, Kadın ve Aile, Bilgi ve Düşünce, Altınoluk, Dünya ve İslam, Haksöz, Gerçek Hayat vb.) çeşitli kaynaklar ve özel konular etrafında incelenmesi
• 1980 sonrası yayıncılıkla ilgili gelişmelerin İslamcı dergiler bağlamında değerlendirilmesi
• 1980 sonrası dönemdeki ulusal ve uluslararası sosyal, siyasal ve iktisadi gelişmelerin İslamcı dergilerdeki yansımaları
• Başlangıcından günümüze İslamcı dergilerin karşılaştırmalı bir biçimde incelenmesi
• Çeşitli sosyal meselelerin veya kavramların (medeniyet, İslam birliği, İslam devleti, sanat, edebiyat, siyaset, gençlk, kadın, eğitim vb) bu dergilerdeki yeri ve temsili
• Dergilerin yayın biçimleri ve türleri
• 1980 sonrası dönemde İslamcı yayıncılıkta öne çıkan aktörler ve figürler

Paylaş: