2. İSLAMCI DERGİLER SEMPOZYUMU

2. İSLAMCI DERGİLER SEMPOZYUMU

"1960 Öncesinde İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler”
7-8 Ocak 2017

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye’de İslamcı yayıncılığın serüvenini ele almak amacıyla 2013 yılında İslamcı Dergiler Projesini hayata geçirdi. Projenin ikinci aşamasında 1960 öncesinde yayımlanan İslamcı dergiler incelenecek. Bu kapsamda ayrıca 7-8 Ocak 2017 tarihlerinde “1960 Öncesinde İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler” konulu 2. İslamcı Dergiler Sempozyumu organize edilecek.
2013 yılında İLEM tarafından başlatılan İslamcı Dergiler Projesi’nin ilk aşamasında 1960-1980 arasında yayımlanan 50 derginin 3500 sayısı dijitalleştirilerek kataloglandı. Proje kapsamında ayrıca dönem ile ilgili bir sempozyum gerçekleştirildi ve bildiri kitabı yayımlandı. 2016 yılında gerçekleştirilecek projenin ikinci aşamasında 1960 öncesinde yayımlanan İslamcı dergiler incelenecek. Bu dönemde 60 civarında derginin 3000’e yakın sayısı dijitalleştirilerek kataloglanacak. Ayrıca bu kapsamda 7-8 Ocak 2017 tarihlerinde “1960 Öncesinde İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler” konulu 2. İslamcı Dergiler Sempozyumu organize edilecek. 2018 yılı sonuna kadar devam edecek proje çalışmaları sayesinde İslamcılık düşüncesi ve üzerine yapılan tartışmalara yeni bir boyut kazandırmak suretiyle tekrardan İslamcılığın düşünülmesine bir katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Günümüzde İslamcılık etrafındaki tartışmalar canlılığını devam ettirmektedir. Son zamanlarda özellikle İslam dünyasında ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler Müslümanları ve İslamcılık düşüncesini tekrar tartışmaların merkezine taşımış ve özellikle bu alanda yapılan çalışmalar ve yayınlarda ciddi bir artış ve hareketlilik oluşturmuştur. İslamcılık düşüncesinin bu kadar canlı bir konu olmasında onun bir anlamda hayatın farklı alanlarına etkide bulunması etkilidir. Ancak çok tartışılan ve konuşulan her meselede olduğu bir gibi İslamcılıkla ilgili tartışmaların da en büyük handikaplarından birisi tekrar sorunudur. Bu sorunu aşmak üzere meselenin genel hatları ile ele alan çalışmalardan, daha özel ve ayrıntılı ele alan çalışmalara yönelmek gerekmektedir. Bu çerçevede düzenlenecek 2. İslamcı Dergiler Sempozyumu ile 1960 öncesinde yayımlanan İslamcı dergiler üzerinden İslamcılık düşüncesinin Osmanlı Devleti’nin son yıllarında doğuşu, Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine geçişte İslamcıların fikirleri ve İslamcı düşüncenin erken tarihi ele alınması hedeflenmektedir.
Bu kapsamda İslamcılık düşüncesinin oluşumunda, gelişiminde ve aktarımında önemli işlevlere sahip olan dergiler ele alınacaktır. Bu dergilerde İslamcılığın doğuşu, o dönemlerde ne tür meseleleri gündeme aldığı, güncel siyasi, ekonomik, toplumsal vb. meselelere karşı nasıl yaklaşımlar takındığı karşılaşmalı olarak incelenecektir. Böylelikle bir anlamda Türkiye’de İslamcılık düşüncesinin ilk nüveleri, üretim ve tartışma biçimleri ortaya konmuş olacak ve bu şekilde İslamcılığın geçmiş perspektifi ile gelecek vizyonu arasında bir köprü kurulmaya çalışılacaktır. Bu çerçevede ele alınması düşünülen konuların bazıları şunlardır:

Türkiye’de yayıncılık tarihi içinde 1960 öncesi yayımlanan İslamcı dergilerin yeri
Dönemin İslamcı dergilerinin çeşitli özel konular etrafında incelenmesi (Örneğin: “Sebîlürreşâd Dergisi’nde Hilâfet Meselesinin Ele Alınması”; “İslamcı Dergiciliğin İlk Örneği Olarak Sırât-ı Müstakim ve Sebîlürreşâd Dergileri”; “Tek Partili Dönemde Muhalif Bir Ses: Büyük Doğu” gibi)
Dönemdeki yayıncılıkla ilgili gelişmelerin değerlendirilmesi (Örneğin: 1960 Öncesi Yayımlanan İslamcı Dergilerde Reklamlar” gibi)
Dönemdeki ulusal ve uluslararası sosyal, siyasal ve iktisadi gelişmelerin İslamcı dergilerdeki yansımaları (Örneğin: “Filistin Meselesinin İslamcı Dergilere Yansıması: Selâmet Örneği”; “1960 Öncesi Yayımlanan İslamcı Dergilerde Tek Partili Dönemde Din Eğitimi Meselesi” gibi)
Dönemin İslamcı dergilerinin karşılaştırmalı bir biçimde incelenmesi (Örneğin: “Selâmet ve Din Yolu Dergilerinde Mevlana” gibi)
Çeşitli sosyal meselelerin veya kavramların bu dergilerdeki yeri ve temsili (Örneğin: “Serdengeçti Dergisi ve Rusya-Antikomünizm Karşıtlığı” gibi)
Dergilerin yayın biçimleri ve türleri üzerine yapılacak incelemeler (Örneğin: 1960 Öncesi İslamcı Dergilerinde Tefrika Yayınları”; “1960 Öncesi Yayımlanan İslamcı Dergilerde Çeviri Hareketi” gibi)
Sempozyumda ele alınacak konular bunlarla sınırlı değildir ve burada listelenenlere benzer konularda bildiri önerileri almayı ümit etmekteyiz. Ancak sempozyumda literatür tartışmasına dayalı bildirilerden ziyade doğrudan birincil kaynaklara dayalı araştırmalara yer verilmesi hedeflenmektedir.
Açılış konferansı ve paneline ek olarak 6 oturum da 7-8 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek sempozyumda her türlü katkıyı önemsemekte ve özet başvurularını 31 Temmuz tarihine kadar beklemekteyiz.
Özet gönderimi için başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Lütfen bilgi ve iletişim için idp@idp.org.tr adresine başvurunuz.

Önemli Tarihler
31 Temmuz 2016 Özet göndermek için son tarih
10 Ağustos 2016 Kabul edilen özetlerin ilanı
30 Kasım 2016 Tam metin göndermek için son tarih
15 Aralık 2016 Programın ilanı
7-8 Ocak 2017 Sempozyum

Paylaş: