Türkiye’de İslamcı Hareketler Üzerine İran, Mısır, Pakistan ve Avrupa Etkisi (1950 sonrası)

Yayın Türü: 
Tez
Yazar/Hazırlayan: 
Uğur Eleman
Tarih: 
1997
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ankara
Sayfa: 
165
Dil: 
Türkçe
Konu: 
Avrupa, Dini hareketler, Mısır, Pakistan, Türkiye, İran, İslami hareketler

Yüksek Lisans tezi. Bu tezin amacı, "1950 sonrası Türkiye'deki İslamcı Hareketler üzerinde İran, Mısır, Pakistan ve Avrupa'daki İslâm hareketlerinin ve İslamcı fikir adamlarının etkisinin tesbit edilmesidir. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde,1950 yılına kadar Türkiye'deki siyasal ve kültürel oluşumlar İslamcı hareketler açısından incelenmiştir. Birinci bölümde 1950 sonrası Türkiye'deki İslâm ve İslamcı hareketler, fikri ve siyasi nitelikli oluşumlar bağlamında 1950 - 60, 1960 - 1980 ve 1980 sonrası olmak üzere üç aşamada ele alınmıştır. İkinci bölümde Pakistan İslâm hareketleri, Mevdûdi ve Cemaat-ı İslâmi konulan işlenmiş olup bu hareketlerin Tütkiye'deki etkileri tesbit edilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde Mısır'daki İslamcı hareketlerin Türkiye'deki etkileri, Seyyid Kutub ve İhvânü'l Müslimin Hareketi bağlamında incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise İran İslâm Devrimi ve İslâm hareketlerinin Türkiye'deki İslamcı hareketler üzerindeki etkileri üzerinde durulmuş, İran Devrimi 'nin ideologlarından Ali Şeriati'nin fikirleri incelenmeye çalışılmıştır. Son bölümde Avrupa'daki İslamcı gelişmelerin Türkiye İslamcı hareketleri üzerindeki etkileri incelenmiş, Avrupa'lı İslamcı fikir adamlarının fikirleri tahlil edilmiştir. Sonuç bölümünde de çalışmanın bulguları değerlendirmeye tutulmuştur.