Türkiye’de İslamcı Aydınlarda Modernleşme Eleştirisi: Ali Bulaç Örneği

Yayın Türü: 
Tez
Yazar/Hazırlayan: 
Kenan Kurtoğlu
Tarih: 
2011
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kocaeli
Sayfa: 
224
Dil: 
Türkçe
Konu: 
Ali Bulaç, Türkiye, Modernleşme, İslamcı Basın, İslamcılık

Yüksek Lisans Tezi. Bu araştırma, otuz yılı aşkın bir süredir çetin bir entelektüel yolculuğun içinde, sosyal bilimlere ilişkin yaptığı birçok çalışmanın yanında, Türk siyasetine kattığı yeni tartışmalarla da ismi entelektüel çevrelerde sık sık gündeme gelen Ali Bulaç'ın monografisini ve düşünce eğrisindeki değişimleri ortaya koymaktır. Bulaç'ın, siyasi yelpazenin farklı dilimlerinde yer alan aydınlarca uzunca bir süredir tartışmalara konu olan, özellikle de ?modernleşme? ve ?Türk modernleşmesi?ne ilişkin görüş, tespit ve önerilerini ve Türkiye'de değişen şartlar, siyasi iklim ve güncel gelişmeleri de dikkate alarak tartışmaya açmayı denemiştir.İslamcılık akımının Türkiye'deki serüveni, taşıyıcı unsurları olan belli başlı düşünce adamlarından hareketle temel noktalarıyla ortaya konduktan sonra, İslamcı olarak nitelendirilen aydınların kendi içinde yaşadıkları paradokslar ve birbirlerine karşı yönelttikleri -neredeyse birbirinin aynısı- eleştiriler ve gerek İslamcılık akımı gerekse aynı çizgideki entelektüellerle olan yer yer hastalıklı ve ikircikli ilişkinin fotoğrafı çekilmeye çalışılmıştır. Kimilerinin Necip Fazıl, Cemil Meriç ve Nurettin Topçu gibi isimlerden sonra üzerine henüz çok bir şey konulamadığını iddia ettikleri modernite eleştirisini, günümüzde misyon olarak üstlenmiş olan İslamcı aydınların önemli bir bölümünün kullandıkları argümanların, İsmet Özel'in "Üç Mesele" kitabında dile getirdiği çıkış noktaları ile benzerlik arz ettiği tespit edilmiştir.Ali Bulaç'ın İslami kesim içindeki yeri ve günümüzdeki rolü ile paralel olarak Türk modernleşmesi ve Türkiye siyaseti ile ilgili temel saptamalarına değinilirken, Ali Bulaç'ın sık sık görüşlerine başvurularak Türk modernleşmesine ilişkin "kopuş-süreklilik" tartışmalarına da yer verilmiştir. Türk modernleşmesi ile ilgili Müslüman aydınların birbiriyle ayırd edilemeyecek düzeyde benzerlik arz eden görüşleri Bulaç'ın görüşleriyle birlikte tartışılırken, Bulaç'ın da diğer İslami aydınlar gibi siyasal ve sosyolojik sistem ile sorunlarını özellikle Türk modernleşmesinin zaman içinde büründüğü askeri, bürokratik ve tektipleştirici/tepeden inme politikalar üzerinden ifade ettiği tespiti ortaya konmaya çalışılmıştır.