Jön Türkler ve Araplar: Osmanlı İmparatoluğu’nda Osmanlıcılık, Erken Arap Milliyetçiliği ve İslamcılık (1908-1918)

Yayın Türü: 
Kitap
Yazar/Hazırlayan: 
Hasan Kayalı
Tarih: 
2003
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
Tarih Vakfı Yurt Yayınları / 2003
Dil: 
Türkçe

Osmanlı Devleti'nin son dönemine damgasını vurmuş olan Jön Türklerin en az incelenmiş yönleri Arap vilayetlerinde güttükleri siyasettir. Hasan Kayalı bu incelemesinde, Arap nüfusun yaşadığı Osmanlı topraklarında Osmanlı hükümetlerinin Osmanlıcılıktan İslamcılığa ne tür politikalar uyguladığına ışık tutuyor. Arap milliyetçiliğinin başlangıcı ve gelişmesi, İkinci Meşrutiyet'in başkente ve Arap vilayetlerine getirdiği yenilikler, "Türleştirme", Şerif Hüseyin ve Hicaz, ayrıca İngiliz Lynch şirketine verilen imtiyazlar, İtalyanların Trablusgarp'ı istilası ve Siyonistlerin Filistin'e göçü gibi Arap vilayetlerini ilgilendiren ana sorunlar üzerine İttihat ve Terakki Cemiyeti ile muhalefet arasındaki çatışmayı ele alıyor. Arap vilayetlerindeki ıslahat hareketleri İttihat-Terakki ile rakibi Hürriyet ve İtilaf Fırkası arasındaki siyasi rekabet bağlamında ve Düvel-i Muazzama'nın çıkarlarına değinilerek inceleniyor.