İki İslamcı Kadın Dergisinde “Kadın İmgesi”: Kadın ve Aile ile Bizim Aile Dergileri

Yayın Türü: 
Tez
Yazar/Hazırlayan: 
Gülbana Çeken
Tarih: 
2007
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ankara
Sayfa: 
111
Dil: 
Türkçe
Konu: 
İslam, Modernleşme, İslamcı kadın dergileri, Ataerkillik, Kadın ve Aile dergisi, Bizim Aile dergisi

Yüksek Lisans tezi. 1980'lerin ikinci yarısından itibaren Türkiye'de İslamcı hareket ve kadınınİslamiyet'teki durumu üzerine sorgulamalar modernleşme ve feministtartışmalara paralel olarak bir ivme kazanmıştır. Bu dönemde, birçok dinicemaatin kapılarını kadınlara açtığı, çeşitli gazete ve dergilerin İslamcıfeministlere ya da İslamiyet'te kadın bakış açısına sahip kadınlara yer vermeyebaşladığı, kimi zaman da bir grup İslamcı kadın yazarın hazırladığı dergilerinçıktığı gözlendi.1980'lerin ikinci yarısı boyunca yayımlanan bu dergiler genel olarak Batı modernitesine karşı tepkilerini kadın imgesi üzerinden yansıtmış ve bu anlamdaİslami bir bilinç oluşturma gibi bir misyon üstlenmişlerdir. Kadının anne olarakİslamiyet için eğitilmesine merkezi bir önem veren bu dergiler, modernleşmeyekarşı tepkilerini paradoksal olarak yine modernitenin araçlarından dergi ve gazetelerden- yararlanarak göstermişlerdir. Tez kapsamında ele alınan Kadınve Aile ile Bizim Aile dergilerinin, modernleşmeye bir tepki olarak gelişenİslamcı hareketin referanslarına dayanarak, kadın imgesini nasıl yeniden inşaettiği gösterilmeye çalışılmıştır.Kadınlara seslenen her iki yayının onların İslamcı kurallar bütünü içinde ataerkilbağlarla ailelerine ve İslam'a sıkıca bağlı bireyler olmalarını sağlamak yönündebir tavır sergiledikleri gözlenmiştir. Her iki dergi de -aralarında çeşitliderecelerde farklılıklar olmasına rağmen- kadının bireyselleşmesine veözgürleşmesine karşı çıkmıştır. Kadının yeri evi, görevi ise iyi eş ve fedakaranne olmak şeklinde çerçevelenirken, bedeni ve cinselliği nikahlı eşi dışındaherkesten sakınılmak durumunda bırakılmıştır. Kadının bedensel ve toplumsaldenetiminin onun fitne yaratma potansiyelinin önüne geçmek bakımındanönemsendiği ele alınan dergiler bağlamında net bir şekilde anlaşılmaktadır. Öteyandan, yazarların İslam'ın kadını ikincilleştiren ataerkil yapıya hizmet edentutumları bu dergilerin Batılı anlamdaki liberal, radikal vb. feminist dergilerdenfarklı olduğu tespit edilen noktalara arasındadır.